نیم قرن ایستادگی و پایداری در برابر دو دیکتاتوری - گفتگو با ابوالقاسم رضایی